Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
БОНДАРЕНКО Володимир Ілліч

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України.
Працює на кафедрі з 1979 року після закінчення аспірантури на посадах аси-стента, доцента, професора, а з 1994 року завідувачем кафедри. З 2006 року й по теперішній час працює на цій посаді як за основним місцем роботи, так як до цього 13 років працював проректором з наукової роботи університету. Останні чотири роки були особливо плідними, тому що вся увага завідувача була зосереджена на роботі кафедри.
Бондаренко В.І. читає лекції студентам першого й четвертого курсів з основних дисциплін: «Основи технології гірничого виробництва» та «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин». Лекції читаються у предметній аудиторії імені професора М.М. Протод’яконова, обладнаній сучасними засобами аудіо- і відеоапаратури. Серед студентів існують добрі відгуки про зміст і якість лекцій професора В.І. Бондаренка. Він керує магістратурою, аспірантурою та докторантурою. Під його керівництвом захищено 6 докторських та 20 кандидатських дисертацій.
Володимир Ілліч плідно працює зі студентами-науковцями, які приймають участь у дослідженнях та наукових конференціях. Постійно готує методичне за-безпечення – підручники, навчальні посібники, монографії. Зокрема, за останній період побачив світ навчальний посібник «Организация и планирование очист-ных и подготовительних работ» (2009).
За його ініціативою розширені спеціалізації спеціальності «Розробка родо-вищ корисних копалин». Великим попитом користуються спеціалізації з поглиб-леним вивченням професійної англійської мови, інформаційні технології в гірни-чому виробництві та менеджмент гірничого виробництва.
Володимир Ілліч є ідеологом і головою постійнодіючої Міжнародної Школи підземної розробки, яка консолідує зусилля щодо збереження і розвитку нових наукових напрямів, добрих традицій, сприяє підтримці гідного статусу гірників у суспільстві. Формат Школи – це щорічне проведення міжнародних науково-практичних конференцій з участю провідних фахівців-гірників України, Росії, Польщі та ін., а також висвітлення новітньої інформації щодо сучасної гірничої техніки і технології на шпальтах створеного кафедрою web-ресурсу: http://www.msu.org.ua.
Бондаренко В.І. як голова підкомісії з «Гірництва» Науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 «Розробка корисних копалин» Міністерства освіти і науки України приймає участь у розробці стандартів вищої освіти з «Гірництва». На першому етапі вже розроблені галузеві стандарти підготовки молодших спеціа-лістів за спеціальностями напрямку «Гірництво», затверджена структура освіт-ньо-професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки бакалав-рів та перелік навчальних дисциплін. З 2009 року займає посаду голови секції «Гірничі науки» Придніпровського наукового центру Національної академії наук України.
Володимир Ілліч виступає ініціатором і організатором плідної співпраці з ві-домими навчальними закладами Європи, зокрема з Краківською гірничо-металургійною академією, Головним інститутом гірництва (м. Катовіце, Поль-ща), Польською академією наук, Аахенським технічним університетом (Німеччи-на), Фрайбурзькою гірничою академією (Німеччина), а також профільними уні-верситетами Росії, Чехії, Словенії та Англії.
Основна наукова діяльність спрямована на вирішення вельминасущних нау-ково-технічних проблем при видобутку вугілля та залізної руди. Головні з них:
– наукове обґрунтування технології свердловинної підземної газифікації кам’яного та бурого вугілля; дослідження створення газогідратів в лабораторних умовах;
– аналіз передумов (тиску та температури) створення газогідратів в земній корі та формування гіпотези раптових викидів вугілля та газу, які базуються на ефекті Бріджмена;
– геомеханіка взаємодії елементів системи «породний масив-виїмкова виро-бка-охоронна конструкція», яка забезпечує вивчення впливу параметрів вугіль-ного пласта, структури й механічних характеристик порід надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи;
– комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану дрібношару-ватого породного масиву навколо пластової виробки;
– наукове обґрунтування технології розробки тонких та вельмитонких вугіль-них пластів на базі вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву навколо очисних і підготовчих виробок;
– підвищення ефективності технології видобутку залізних руд з Білозірського родовища шляхом створення програмного забезпечення для здійснення основ-них технологічних процесів: руйнування гірських порід та рудного тіла, транспо-ртування та розрахунок системи провітрювання виробок рудника;
– вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву навколо пра-цюючої високонавантаженої лави довжиною 250-300 м.
Публікації
Усього опубліковано 243 наукові праці, у тому числі 13 підручників, навчаль-них посібників і монографій, отримано 25 патентів на винаходи. Опубліковано за кордоном 33 наукові статті у відомих виданнях та зроблені доповіді на конфере-нціях, симпозіумах, форумах та конгресах.
Основні публікації за останні роки
1. Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук В.А., Колоколов О.В., Та-баченко М.М., Почепов В.М. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: Підручник для ВУЗів. – Д.: НГУ, 2005. – 708 с.
2. Бондаренко В.И., Ильяшов М.А., Руденко Н.К., Салли С.В. Организация и планиро-вание очистных и подготовительных работ: Учебное пособие для студентов высших уче-бных заведений по направлению подготовки специалистов, магистров 050301 «Горное дело». – Д.: НГУ, 2009. – 327 с.
3. Бондаренко В.І., Бузило В.І., Салов В.О. Еволюція структури вищої гірничої освіти
// Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Товариство «Знання». – 2009. – №2. – С. 65-71.
4. Physicochemical Processes Hydrate Creation in Methaneplentiful Carboniferous Deposits and Their Outburst Hazard / V.I. Bondarenko, Y.B. Griadushchij, O.P. Mossur. – Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej-2009. – Krakow.: Wydawnictwo IGSMiE PAN. –
P. 585-589.
5. Synthetic Stowing of Rockmass at Borehole Underground Coal Gasification (BUCG)
/ V.I. Bondarenko V.S. Falshtynskiy, R.O. Dychkovskiy. – International Mining Forum 2009
/Deep Mining Challenges. – Krakow, 2009. – CRC Press/Balkema. – P. 169-177.
6. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформирован-ного состояния пород вокруг пластовой вы-работки. Книга 1. Допредельная стадия деформирования системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2006. – 172 с.
7. Бондаренко В.И., Табаченко Н.М., Дычковский Р.Е., Фальштынский В.С. Теплона-сосная утилизация низкопотенциальной теплоты на шахтах // Уголь Украины. – 2009. – №6. – С. 15-18.

8. Бондаренко В.І. Ковалевська  І.А. Симанович Г.А. Определение уравнений корреляции параметров зоны неустойчивого равновесия приконтурных пород и реакции подсистемы "упрочненные породы-крепь". - Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, 2011р. №9

9. В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович. Геомеханика взаимодействия элементов системы "породный массив – выемочная выработка – охранная конструкция".  Монография: Системные технологии. – 2011. – 209 с.

10. Бондаренко В.І. Ковалевська  І.А. Симанович Г.А. Определение уравнений корреляции параметров зоны неустойчивого равновесия приконтурных пород и реакции подсистемы "упрочненные породы-крепь". Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, 2012 №2