Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Кредитно-модульна система

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу змінило організаційні підходи до формування графіку навчального процесу та формування навчальних планів. Графік навчального процесу будувався на підставах універсального підходу викладання теоретичних положень дисциплін з однаковим терміном для всіх спеціальностей, що готуються в університеті. Згідно з графіком теоретичний курс викладався на протязі 8 тижнів, а потім два тижні студенти складали іспити по модулям. Після цього були канікули і знову розпочинався теоретичний курс. Весною ця процедура поновлювалась і студенти від’їхали на практику. Виробнича практика студентів та термін дипломування скоротились. Значною мірою це відбилося на отриманні практичного досвіду студентами, що накопичувався при роботі на гірничих підприємствах. Очікуваного покращення якості підготовки студентів на підвалинах кредитно-модульної системи організації навчального процесу не вдалося. Причин цьому є достатньо, як суб’єктивного підходу до організації проведення контрольних заходів, так і погіршення початкової підготовки студентів у середніх школах і технікумах.

13 січня 2007 р. Кабінет Міністрів України своєю постановою №1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» та наказу Міністерства освіти від 27 січня 2007 р. №58 вводиться новий перелік напрямів підготовки (Перелік-2006). Змінюється шифр галузі з 0903 на 0503, а код напряму підготовки бакалаврів має наступний вигляд 6.050301. Об’єднуючим класифікаційним чинником є галузь знань – розробка корисних копалин. З напряму «Гірництво» вилучаються збагачення корисних копалин, добування, збереження та транспортування нафти і газу.

Для поліпшення й ефективного обліку кадрового потенціалу та організації навчального процесу запроваджено систему «Деканат». До неї вводяться навчальні плани для всіх рівнів підготовки фахівців.

 

Прийом на навчання за програмами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, починаючи з 2007 року, здійснювали за напрямами підготовки Переліку-2006. Студенти, які вступили до НГУ до 2006 року включно, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до обраних напрямів. Затверджується по університету таблиця відповідності напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з вищою освітою Переліку-2006 напрямам підготовки, що введені постановою КМ України від 24.05.97 р. №507 (Перелік-1997). Розробляються навчальні та річні плани підготовки бакалаврів за новим Переліком-2006. Створюється інформаційно-методичне забезпечення нових робочих навчальних планів бакалаврів 1 курсу.

На кафедрі підземної розробки відкриваються нові спеціалізації: підземна розробка пластових родовищ, підземна розробка рудних родовищ, інформаційні технології в гірничому виробництві та підземна розробка родовищ з поглибленим вивченням англійської мови.

В порядку експерименту з метою усунення прогалин змісту навчання середньої школи, підвищення якості фундаментальної підготовки студентів і забезпечення вимог навчальних планів, що затверджені наказом першого проректора від 24.01.2008 р. №28 «Про підготовку до 2008/09 навчального року», в річні навчальні плани підготовки бакалаврів в першому семестрі 2008/09 навчального року вводяться дисципліни «Вища математика» та «Фізика» – дві додаткових години лекцій на тиждень (без проведення контрольних заходів). На кафедрах вищої математики та фізики – організоване викладання основних розділів програми середної школи за лекційною формою обсягом дві години на тиждень протягом першого семестру.

На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України та листа Міністра від 14.04.2008 р. №1/9-238, з метою підготовки інформації до МОН України про забезпеченість навчального процесу україномовною навчальною літературою нормативних дисциплін усіх напрямів і

спеціальностей, виконується моніторинг підручників та навчальних посібників, у т.ч. на державній мові.

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 р. №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» та метою оптимізації навчального процесу в 2009/2010 навчальному році виконується ідентичність нормативної частини освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів одного напряму підготовки незалежно від підпорядкування випускаючих кафедр та форм навчання. Для першого курсу усіх напрямів підготовки з 01.09.2009 р. бакалаврам викладаються виключно нормативні навчальні дисципліни та практики. Загальний річний навчальний час на першому курсі має обсяг 66 кредитів ЕСТS (1 кредит ЕСТS – 36 годин) відповідно до чинних стандартів вищої освіти. Загальний обсяг навчального часу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів науково-природничих і технічних напрямів становить 24 кредити ЕСТS, і з них нормативні дисципліни – 16 кредитів ЕСТS, дисципліни вільного вибору студента – 8 кредитів ЕСТS.

 

Перелік та обсяг нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів усіх напрямів встановлено наступним чином:

– «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – 3 кредити ЕСТS;

– «Історія України» – 3 кредити ЕСТS;

– «Іноземна мова» – 5 кредитів ЕСТS;

– «Філософія» – 3 кредити ЕСТS;

– «Історія української культури» – 2 кредити ЕСТS

Під час навчання в університеті студенти успішно оволодівають гуманітарними знаннями: вивчають додатково іноземні мови, знайомляться з розвитком української та зарубіжної культури, основними течіями в релігії, філософії, вивчають основи психології та педагогіки, соціології, політології та права. Їм надаються уроки розвитку демократії на прикладі організації навчального процесу. Ці знання допомагають спеціалістам нашого Вузу на виробництві орієнтуватися у сучасних обставинах та займати зважену й обґрунтовану позицію у суспільстві.

 

На лекціях професори Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Власов С.Ф., доценти Почепов В.М., Медяник В.Ю, Руських В.В. використовують аудіовізуальні, мультимедійні та технічні засоби (діапроектори, кадоскоп).

На практичних заняттях застосовуються програми для обчислювання параметрів гірничих робіт та шахт на ЕОМ, розроблені професором Савостьяновим О.В., доцентами Дичковським Р.О., Руських В.В., Фомичовим В.В., асистентами Лапком В.В., Денисовим С.Л. та іншими викладачами.

Вибірковий контроль знань студентів здійснюється за допомогою ректорських контрольних робіт. Їх результати аналізуються і обговорюються на засіданні кафедри. Виявляються характерні помилки та намічаються заходи щодо їх виправлення при проведенні практичних та лабораторних занять. Більшість студентів складають сесію своєчасно з хорошими оцінками