Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ДЕМЧЕНКО Юрій Іванович

ДЕМЧЕНКО Юрій Іванович

 

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту гірничих проблем Академії інженерних наук України. Працює на кафедрі з 2004 року після роботи на шахті «Центральна» ВО «Воркутавугілля», де займав посади від гірничого майстра до заступника головного інженера.

У теперішній час читає лекції та проводить практичні заняття студентам четвертого курсу з основних дисциплін: «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», «Механізовані комплекси»; є керівником дипломного та курсового проектування, членом Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів та Державних іспитів бакалаврів, керівником виробничих та переддипломних практик.

Демченко Ю.І. приймає участь у роботі міжкафедрального наукового семінару спеціалізованої Вченої ради Д 08.080.03.

За останній період Демченко Ю.І. у співавторстві приймав участь у написанні наступних монографій: «Сохранение окружающей природной среды на горнодобывающих предприятиях», «Системно-экономические аспекты экологизации производства и управления предприятия» та трьох методичних вказівок для бакалаврів та спеціалістів гірничого факультету.

У 2007-2009 рр. Юрій Іванович приймав активну участь в організації проведення Міжнародних науково-практичних конференцій «Школа підземної розробки».

Нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей взаємовпливу границь відпрацювання вугільних пластів і гідрогеомеханічних процесів формування водопритоків у масиві та на поверхні шахтного поля, що в цілому визначає гідробезпеку гірничих робіт.

Публікації

Усього опубліковано 19 наукових праць, у тому числі 2 монографії; 17 наукових статей, з них одна за кордоном та зроблені доповіді на конференціях.

Основні публікації за останні роки

1. Садовенко И.А., Демченко Ю.И.,Тимощук В.И., Тишков В.В. Управление гидродинамическим режимом подземных вод на подработанных горными работами участках шахтного поля // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 197-200.

2. Ю.И. Демченко, А.Н. Загриценко, В.В. Тишков, В.И. Тимощук. Особенности гидрохимического режима подземных вод в зоне влияния затопленной шахты // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №3. – С. 41-43.

3. Ivan O.Sadovenko, Yurity I.Demchenko, Vladyslav V.Russkich, Sergiy V.Salli. Estimation of Hydrogeomechanical Stability of Blocks between Mines // Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2009. – Krakow.: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 611-614.

4. Садовенко І.О., Демченко Ю.І., Почепов В.М. Оцінка зміни рівня ґрунтових вод при просіданні меж області фільтрації на шахтному полі // Зб. наук. праць НГУ. – Д., 2009. – С. 83-87.

5. Садовенко І.О., Петрівський Я.Б., Демченко Ю.І., Якубовська З.М. Моделювання поширення тріщини гідророзриву з урахуванням утворення області області ослаблених зв’язків // Науковий вісник НГУ. – 2009. – №6. – С. 34-38.

6. Тимощук В.І., Демченко Ю.І., Загриценко А.М., Шерстюк Є.А. Визначення ролі техногенних складових в порушенні геомеханічної стійкості територій, розташованих в зоні впливу об’єктів гірничого виробництва // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 437-440.

7. Демченко Ю.І., Почепов В.М. Програма та методичні вказівки до виконання  курсового проекту з дисципліни “Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» напряму підготовки 6.050301 Гірництво  Дніпропетровськ,  НГУ , 2011.

8. Y.Demchenko,Y.Sherstuk, T.Perkova Three –dimensional model creation of ground water seepage in mining zones (Kryvyi Rih iron ore basin) “Scholl Underground Mining -2011/Technical and  Geoinformatsonal Sestems in Mininq – CRC Press / Balkema 2011. – Р.181-185.

9. Демченко Ю.И. Тимощук В.И., Тишков В.В. Моделирование гидродинамического режима подземных вод в условиях отработки ново-дмитриевского буроугольного месторождения открытым способом. Сб. научн. тр. VI Международной научно-практической конференции «Проблемы горного дела и экологии горного производства» – Антрацит, 13-14 мая 2011р. – С.33-37.