Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Саллі Сергій Володимирович

Саллі Сергій Володимирович

 

Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2007 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

 

Вугільні шахти абсолютно індивідуальні, тому досягнення одного і того ж результату пов'язане з виконанням різних комплексів робіт, які потребують певні капітальні вкладення і впливають на собівартість видобутку. Але і в межах конкретної шахти досягнення однієї і тієї ж мети, наприклад, збільшення обсягів видобутку може бути здійснене різними шляхами – збільшенням кількості очисних вибоїв або збільшенням навантаження на очисний вибій при збереженні і навіть зменшенні їх числа.

Метою роботи є обґрунтування технологічних параметрів, що визначають доцільність доробки запасів на шахтах із значними термінами служби на заключній стадії функціонування.

Автором встановлено, що:

– надійність забезпечення приросту видобутку (Δd) підкоряється експонентній залежності і повинна контролюватися інтегрованим показником резерву від збільшення обсягів інвестицій (К), при цьому приріст потужності понад 300 тис. т на рік вимагає витрат, порівнянних з новим будівництвом, а сама залежність має вид Δd = 187ln(K) - 680;

– імовірність безвідмовного відпрацювання позабалансових запасів і складних ділянок антрацитових пластів прямо пропорційна коефіцієнту машинного часу виїмкової техніки, експлуатованої в даних умовах і зворотно пропорційна параметру , що характеризує зниження швидкості подачі комбайну в залежності від насиченості пласта породними включеннями, у тому числі потужністю присікання;

– доцільність збереження антрацитових шахт із значними термінами служби, які дороблюють запаси, повинна ґрунтуватися на об'єктивно обумовлених оцінках («ОО – оцінках»): швидкості посування лав, продуктивності праці робітника з видобування і відношення довжини очисної лінії на 1 км виробок, що підтримуються.

Наукове значення роботи полягає у розробці системного підходу і вдосконаленні механізму управління технічними процесами підтримки потужності малоефективних шахт на основі врахування їх надійності, що дозволяє виявити природу складних взаємозв'язків між основними параметрами технологічних схем і розкрити їх внутрішні резерви.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що сформульовані пропозиції і принципи виживання вугільних шахт, як природно-технологічних систем, можуть бути використані в діяльності будь-якого гірничодобувного підприємства.


Співвідношення зольності і потужності пластів при визначенні доцільності відпрацювання запасів

 

Теоретичні положення, рекомендації та висновки, які викладені у дослідженні, розширюють і вдосконалюють знання відносно моделювання технологічних параметрів вугільних шахт, що зображено в «Методичних рекомендаціях щодо рекомендацій з вибору технологічних параметрів антрацитових шахт при відпрацюванні позабалансових запасів та запасів на складних дільницях шахтних полів» впроваджені у ДП «Торезантрацит» та Торезькому управлінні з ліквідації шахт при оцінці доцільності закриття шахт, які відробили запаси антрациту.