Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Медяник Володимир Юрійович

Медяник Володимир Юрійович

 

Обґрунтування параметрів способу охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2005 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. О.В. Колоколов

 

Охорона гірничих виробок займає вагому частину у формуванні собівартості видобутку вугілля. Зменшення витрат можливо тільки за рахунок раціонального планування і повторного використання виїмкових виробок. Правильно вибраний спосіб охорони виробок, своєчасний і якісний їх ремонт створюють потенційну можливість для використання бортових хідників повторно.

Метою роботи стало встановлення параметрів способу охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки, що забезпечують їх стійкість і можливість повторного використання.


Одне з останніх фото з О.В.Колоколовим (міжкафедральний семінар)

 

Автором встановлено і обґрунтовано:

– ефективний спосіб охорони підготовчої виробки смугами змінної жорсткості, що забезпечують її положення у зоні розвантаження;

– на основі аналізу напружено-деформованого стану порід навколо підготовчої виробки при комбінованій системі розробки для Чистяково-Сніжнянського геолого-промислового району встановлено лінійні залежності множинної кореляції максимальних вертикальних і горизонтальних деформацій контуру її кріплення від геометричних параметрів охоронних смуг змінної жорсткості;

– раціональні параметри охоронних смуг змінної жорсткості, при яких забезпечується розвантаження кріплення підготовчої виробки та симетричний характер розподілу гірського тиску в досліджуваній області;

– особливості взаємодії системи «кріплення-бічні породи-охоронні смуги» у шахтних умовах при відробці пологих пластів на великих глибинах.

Наукове значення роботи полягає у розкритті закономірностей розподілу напружень і зміщень порід навколо підготовчої виробки, що охороняється смугами змінної жорсткості та встановленні їх параметрів, які необхідно враховувати при виборі способу охорони й кріплення виробки для безремонтної її підтримки.

Практичне значення роботи полягає у наступному: 

– розроблена методика розрахунку раціональних параметрів охоронних елементів змінної жорсткості;


На захисті. Доповідь основного змісту дисертаційної роботи

 

– на основі методу граничних елементів з використанням експериментальних даних розроблено новий розрахунковий алгоритм для аналізу напружено-деформованого стану системи «кріплення-бічні породи-охоронні смуги»;


Напруження в покрівлі пласта: а – Y = 2 м; б – Y = 4 м; в – Y = 9 м; г – Y = 15 м

 

– запропоновано технологічні рішення спорудження охоронних смуг змінної жорсткості відповідно до розроблених методик і нормативних документів.

Запропоновані заходи впроваджено в технологічні проекти при розробці й підготовці нових горизонтів глибоких шахт ДХК «Торезантрацит».