Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ДОЛГИЙ Олександр Анатолійович

Долгий Олександр Анатолійович

 

Асистент кафедри підземної розробки родовищ.

Працює у НГУ з 2002 р. молодшим науковим співробітником у Науково-дослідній частині. У 2004-2007 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». З 2007 року – асистент кафедри ПРР.

У теперішній час викладає практичні заняття студентам другого, третього та п’ятого курсів з дисциплін: «Основи гірничого виробництва», «Проектування гірничого виробництва», «Фізико-хімічна геотехнологія», «Матеріалознавство» та керує курсовим проектуванням. У співавторстві було підготовлено методичні вказівки до практичних занять з дисциплін, що викладаються.

За сумісництвом працює молодшим науковим співробітником по тематиці «Наукові основи керування просторовою системою «масив-кріплення» з урахуванням граничного і позамежного стану та уніфікованими засобами контролю газових сумішей».

У 2007 р. за програмою Науково-освітнього центру: «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Фонду цивільних досліджень і розвитку США та Національного гірничого університету отримав колективний грант на тему: «Обґрунтування геотехнологічного імітаційного моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня».

Приймав участь у міжнародному проекті з газифікації вугілля. Використовуючи отриманий досвід та новітні технології було впроваджено в навчальний процес нові практичні роботи з дисципліни «Фізико-хімічна геотехнологія».

Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри та секретаря відбіркової комісії гірничого факультету, куратор групи ГІ-08-4. Виконує профорієнтаційну роботу в Червоноградському районі. Приймає активну участь в організації проведення міжнародної науково-практичної конференції «Школа підземної розробки».

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей взаємодії системи «масив-кріплення» з виходом рекомендацій щодо підвищення стійкості гірничих виробок та застосування ресурсозберігаючих технологій кріплення гірничих виробок. У цьому напрямку виконує дисертаційну роботу.


Публікації

Усього опубліковано 11 наукових праць, зроблено 3 доповіді на конференціях, отримано 1 патент на винахід.

Основні публікації за останні роки

1. Долгий А.А. Анализ и совершенствование технологи очистной выемки марганцевой руды // Научно-технический сборник. – Кривой Рог: КТУ. – 2008.

2. Фальштинський В.С., Дичковський Р.О., Почепов В.М., Долгий О.А. Геодинамічні зміни у шаруватому породовугільному масиві при підземній газифікацйії пластів твердого палива // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №7.

3. Бондаренко В.І., Фальштинський В.С., Дичковський Р.О., Долгий О.А. Вихід продуктів СПГВ при застосуванні газогенераторів з штучною герметизацією порід покрівлі та вигазованого простору // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2008. – С. 220-225

4. Хоменко О.Є., Кононенко М.М., Долгий О.А. Досвід використання бурового, навантажувального та допоміжного обладнання на рудних шахтах світу // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №1. – С. 18-21.