Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Про підготовку фахівців

Навчальна робота на кафедрі є важливою функцією у підготовці фахівців для гірничодобувної промисловості, в якій беруть участь весь склад викладачів та допоміжний персонал.

На сьогодні підготовка фахівців здійснюється у складних економічних умовах. Виконується державне замовлення на підготовку фахівців усіх освітніх рівнів та надаються додаткові освітянські послуги, щоб забезпечити попит на вищу професійну освіту. Для заохочення студентів до гірничих спеціальностей розширено спектр спеціалізації, що дозволяє студенту вибирати траєкторію оволодіння професією за її тонкощами та попиту на ринку працевлаштування. Такий напрям розширення освітянських послуг відповідає вимогам Болонського процесу та наближає до європейських освітніх систем.

Подальші соціально-економічні й політичні перетворення в суспільстві, зміцнення державності України, входження України в цивілізоване світове співтовариство неможливі без модернізації системи вищої освіти, спрямованої на підготовку спеціалістів на рівні міжнародних вимог.

Колегія Міністерства освіти і науки України з метою створення і запровадження нових принципів організації навчального процесу для розширення можливостей студентів у виборі переліку навчальних дисциплін, змісту програм навчання, забезпечення гнучкості в системі підготовки фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародних ринків праці, стимулювання студентів і науко-педагогічних працівників у досягненні високої якості підготовки фахівців з вищою освітою та підвищення престижу української вищої школи на світовому ринку постановила почати з 2003/2004 навчального року педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМОНП) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Рішенням колегії затверджено перелік необхідних умов для запровадження КМОНП у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та відповідний план заходів з підготовки до проведення педагогічного експерименту.КМОНПце організований на основі адаптованих до національних і міжнародних вимог і норм, інформаційно та методично забезпечений навчальний процес вищого навчального закладу (ВНЗ), у ході якого реалізується адаптований навчальний план і кредитно-модульна система навчання, що виводять якість підготовки спеціалістів на рівень світових стандартів і вимог, та досягається академічне визнання випускних документів ВНЗ.

Адаптований навчальний план спеціальності (АНП) – це нормативний документ розроблений на основі адаптованих до національних та європейських вимог освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми. АНП зберігає структуру типового навчального плану, але розробляється за роками навчання в залікових кредитах. Один рік навчання містить 60 залікових кредитів.

В основному кредитно-модульна система навчання спланована за роками навчання, заснована на самостійному засвоєнні кожним студентом числа кредитів, що відповідають змісту кредитно-модульних програм навчальних дисциплін і проходження практик. Вона дозволяє індивідуалізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів за змістом, методами та засобами навчальної роботи та за темпами просування до заданого, відповідно світовим стандартам, рівня і якості освіти на різних етапах її розвитку у ВНЗ. Кредитно-модульна система навчання реалізується з урахуванням принципів, що враховують основні особливості модульного навчання та організації системи навчального процесу у ВНЗ і забезпечують академічну сумісність дисциплін.


Кредитно-модульна програма (КМП) – узгоджена з системою безперервного різнорівневого рейтингового контролю програма вивчення окремої дисципліни або проходження конкретної практики кожним студентом. Програма містить два та більше кредитних модулів, кожен з яких являє собою самостійну дидактичну одиницю дисципліни, що вивчається, яка в процесі модульного навчання підлягає обов’язковому засвоєнню студентом.

У модульному навчанні (МН) реалізація змісту навчальної дисципліни, подання інформації та управління процесом пізнання з боку педагога, її засвоєння з боку студента відбувається за допомогою модулів, що забезпечують свідоме самостійне досягнення кожним студентом певного, визначеного рівня навченості.

Сутність модульного навчання полягає у тому, що студент самостійно працює із запропонованою йому програмою та при досягненні встановлених навчальних цілей періодично звітує педагогу. Функція педагога під час модульного навчання змінюється з інформаційно-консультуючої на контрольно-координуючу.

Кредитний модуль (КМ) представляє собою закінчений блок (обсяг) інформації, яку має засвоїти студент, або навчальна діяльність яку має виконати студент у кредитному модулі. У залежності від мети, характеру дисципліни та матеріального (інформаційного) забезпечення кредитний модуль, може виступати як основний засіб навчання чи містити у собі ознаки організаційної форми або об’єднувати те й інше. Модуль декомпонується на окремі навчальні елементи (міні-модулі). Кредитний модуль охоплює: 1. Цільову програму дій; 2. Змістовий модуль, який через систему навчальних елементів (міні-модулів) розкриває зміст (інформацію або діяльність), який повинен бути засвоєний студентом, та операційно-діяльнісний модуль, у якому в нормах кредиту та видах навчальних дій розкривається навчальне навантаження студента в кредитному модулі; 3. Резюме – завершуючий (підсумковий) етап оволодіння студентом кредитом. Кредитний модуль забезпечує гармонію між обсягом та якістю навчальної роботи студента.

Кредит – чисельне вираження навантаження, що відповідає одиницям навчальної дисципліни (виду діяльності) студента. Відображає відносний обсяг навчальної роботи студента при вивченні конкретної навчальної дисципліни, відносно всього обсягу, передбаченого кредитно-модульною програмою. Фіксується в ціні та нормі кредиту.


Основною метою впровадження КМОНП є реконструкція вищої освіти України на основі ідей Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), яка в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу створює умови та стимули для:

– розробки та впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій, необхідних для досягнення світових освітніх норм і стандартів, активізації та пріоритетності самостійної та творчої пізнавальної діяльності кожного студента;

– академічної сумісності нормативних дисциплін, мобільності студентів на інституціональному, регіональному, національному та Європейському рівні та академічного визнання освітніх документів на європейському рівні праці.

Основними завданнями кредитно-модульної системи організації навчального процесу є:

– структуризація на основі ідей ECTS системи вищої освіти України, забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості в системі підготовки фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародних ринків праці;

– узгодженість нормативних курсів і основних видів практик ВНЗ України з нормативно-змістовою частиною системи ECTS з метою розширення можливостей для мобільності студентів і академічного визнання дипломів;

– створення умов для паритетності в педагогічній системі ВНЗ, що забезпечує більш повний перехід від суб’єктно-об’єктних до суб’єктно-суб’єктних відношень у системі викладач-студент, до співробітництва та співтворчості;

– розробка і впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій як однієї з основних умов особистісного та професійно-орієнтовного розвитку навчально-виховного процесу вищої школи;

– індивідуалізація навчання за змістом, методами та прийомами навчально-пізнавальної діяльності й за темпами просування до досягнення дидактичних цілей у кожному кредитному модулі й кожній кредитно-модульній програмі, що сприяє створенню умов для гнучкої, динамічної системи вищої освіти України до швидкозмінних потреб національного та міжнародного ринків праці;

– інтелектуалізація навчально-пізнавальної діяльності студентів і педагогічної діяльності педагогів;

– створення умов для пріоритетного розвитку ініціативи, самостійності та творчості студентів шляхом стимулювання їх внутрішньої та зовнішньої активності;

– створення умов для свободи функціонування педагогічної системи ВНЗ (спеціальності) та свободи творчості, розвитку особистості студента і педагога;

– створення функціонуючої на всіх етапах навчально-інноваційної діяльності студента постійної та різнорівневої системи вимірів і оцінювання повноти та якості виконання кожним студентом заданого навчального навантаження.

Введення кредитно-модульної системи навчання, відбулося на основі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. №161 з урахуванням особливостей кредитно-модульної організації навчального процесу.


На початку 2003/2004 н.р. для планування КМОНП у ВНЗ за основу були взяті діючі освітньо-професійні програми (ОПП), структурно-логічні схеми спеціальностей (СЛС) та навчальні плани, які були адаптовані до національних та європейських вимог за процесуальними, змістовими та якісними показниками. Перераховано максимальне тижневе навантаження студента
(54 години) вираженого в годинах у залікові кредити, як основні навчальні одиниці дисципліни, які обов’язково повинні бути засвоєні студентом.

Національний гірничий університет став одним із перших учасників освоєння КМОНП на підставі наказу ректора від 15.07.04 №221 «Про реалізацію дій відносно участі НГУ в педагогічному експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу». Спочатку перейшов на нову організацію гірничий факультет університету, а наступного року – інші інститути та факультети.