Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Методичне забезпечення

Навчальний процес у вищих навчальних закладах вимагає нормативного, інформаційного, методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. До кожного виду забезпечення існують чинні ліцензійні вимоги.

З метою підвищення ефективності методичного забезпечення навчального процесу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з 01.09.2005 р. вводиться в дію стандарт вищої освіти Національного гірничого університету – нормативно-методичне забезпечення навчального процесу «СВО НГУ НМЗ-05». У ньому регламентується зміст і вимоги до нормативного матеріалу та методичні вказівки для студентів за всіма видами навчальної діяльності (Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу / Упорядн.: В.О. Салов, Т.В. Журавльова, О.М. Кузьменко, В.О. Назаренко, А.В. Небатов, Т.Г. Ніколаєва, В.І. Прокопенко, Е.М. Шляхов. – Д.: НГУ, 2005. – 138 с.).


Нормативне забезпечення здійснюється Законом України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти (державними, галузевими та вузівськими), іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України та вищого навчального закладу.

Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) та електронними ресурсами.

Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності студентів (схема) певними методичними матеріалами.

При розробці методичних матеріалів враховуються ті обставини, що на самостійну роботу студента відведена значна частка навчального часу. Але як вид навчальної діяльності, самостійна робота реалізується студентом, в основному, при підготовці до контрольних заходів та при виконанні індивідуальних завдань. На цей час у вищій школі це майже єдині мотиваційні чинники. Тому методичні рекомендації до всіх видів навчальної діяльності студентів містять інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації.

 

У методичних рекомендаціях з кожного виду навчальних занять формулюються їх навчальні цілі заздалегідь передбачені результати навчальної діяльності студента з певним рівнем засвоєння, що адекватний параметрам умінь, сформульованих в освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця.

Опис навчальної цілі визначає дії студента після навчання, з яких можна зробити однозначний висновок про ступінь її досягнення. Формулювання має надавати студентові чітке уявлення про те, як довести, що матеріал ним опановано.

Методичні матеріали стандарту за видами навчальної діяльності студента містять дві частини – загальні положення та вимоги до розробки методичних рекомендацій для студентів.

Перша частина відображає терміни та їх визначення, дидактичні цілі певних видів навчальних занять або індивідуальних завдань, типову тематику та форми проведення занять або виконання індивідуальних завдань, права і обов’язки суб’єктів навчального процесу, вимоги до матеріально-технічного, методичного та інформаційного забезпечення.


Друга частина визначає типову побудову методичних рекомендацій для студентів через конкретизацію загальних положень. Обов’язковим для рекомендацій є розділ «Критерії оцінювання» щодо кожного виду навчальної діяльності студента.

Матеріали загального характеру, що призначені для викладачів і студентів, подаються за структурою та в редакції даного стандарту.

Підхід до планування діяльності у сфері вищої освіти України, коли на перше місце виходить формування у студентів професійних компетенцій, вимагає конкретизувати технологію створення і видання навчальної літератури.


Міністерством освіти і науки України (наказ від 27.06.2008 р. №588) з метою виконання рішення підсумкової колегії «Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (№3/1-4 від 21.04.2008 р.) затверджено «Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів і Порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України». Наказ спрямовано на підвищення якості навчальної літератури, уніфікацію вимог до змісту, обсягу навчальної книги, упровадження прозорих процедур надання грифів підручникам і навчальним посібникам.


Упровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України та зосередження уваги на самостійній роботі студентів вимагають підвищення ефективності інформаційно-методичного забезпечення навчання.

Видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу здійснюється згідно з «СВО НГУ ІМЗ – 09. Організація видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу». Стандарт має на меті упорядкування процесу видання якісного інформаційного та методичного забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу. На його підвалинах здійснюється організаційно-методичне супроводження процедури надання навчальним книгам грифів, створюються ліцензійні та акредитаційні умови у сфері інформаційного та методичного забезпечення навчального процесу та зменшуються витрати на видання навчальної літератури.


Особливістю кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НГУ є розподіл змісту дисциплін на модулі за видами навчальних занять, що передбачає обов’язкове оцінювання ступеня їх засвоєння шляхом запровадження певних форм контролю через кожні 8 тижнів теоретичного навчання. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни - комплексний і проводиться за результатами модульного контролю з усіх видів занять (лекційних, лабораторних, практичних, семінарських тощо).


Така організація навчального процесу спрямовується на активізацію виконавчого етапу навчання студентів і скорочення терміну зворотного зв’язку з ними, що забезпечує належну якість вищої освіти та адаптацію до Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСTS). Зосередження уваги на самостійній роботі студентів вимагає формування методичного забезпечення усіх видів навчальної діяльності студента відповідно до вимог, що викладені в стандарті «СВО НГУ НМЗ – 05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу», затвердженого наказом ректора Національного гірничого університету від 29.08.2005 р. №270. Даний стандарт регламентує порядок видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу.