Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Валентин Григорович

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Валентин Григорович

 

Професор кафедри підземної розробки родовищ за сумісництвом, доктор технічних наук, професор. Працює в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України завідувачем Відділу гірничої аерогазодинаміки та ученим секретарем інституту. З 2003 по 2008 роки читав лекції студентам п’ятого курсу за фахом «Особливості розробки рудних родовищ». З 2010 року є головою Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю 7.090301. Теперішнім часом галузь його наукових інтересів пов’язана з проблемою дегазації вугільних шахт як фактору забезпечення безпеки при роботі високонавантажених лав.

У результаті комплексу виконаних під його керівництвом експериментальних досліджень вивчено механізм зміни газової проникності об’ємно напружених гірських порід при переході їх із рівнокомпонентного напруженого стану до різнокомпонентного.

Встановлено невідому раніше закономірність зміни газової проникності гірських порід при переході їх із рівнокомпонентного напруженого стану до різнокомпонентного. У даному напрямку зроблено наукове відкриття «Закономірність зміни газової проникності гірських порід при переході їх із об’ємного рівнокомпонентного напруженого стану до різнокомпонентного», яке у 2005 році було зареєстровано Міжнародною Асоціацією авторів наукових відкриттів під №280.

Наукова значимість відкриття полягає у принципово новому уявленні про зміну газової проникності різнокомпонентно напружених гірських порід в залежності від ступеня різнокомпонентності головних діючих напружень, ортогональних напрямку руху газового потоку, який фільтрується. Практична його значимість полягає у тому, що воно дає основу для прогнозування фільтраційних процесів, що відбуваються в об’ємно напружених газоносних гірських породах, і розробці раціональних технічних рішень з підвищення ефективності дегазаційних заходів, до числа яких відноситься вибір напрямку закладання дегазаційних або технологічних свердловин з наперед заданими характеристиками та показниками призначення. Надійність і ефективність такого підходу підтверджено результатами шахтних експериментів, проведених в умовах шахт імені К.І. Поченкова, О.О. Скочинського, О.Ф. Засядька, Ю.А. Гагаріна.

Перепелиця В.Г. керує докторантурою та аспірантурою. Під його керівництвом підготовлена одна докторська та захищені три кандидатські дисертації.

За останній період Валентин Григорович у співавторстві прийняв участь у написанні наступних монографій: «Системи гірничодобувних технологій»; «Углепородный массив Донбасса как гетерогенная среда»; «Фильтрация газа в шахтах»; «Выработанное пространство шахт как единая геомеханическая и газодинамическая система».

Перепелиця В.Г. приймає участь у роботі двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій: Інституту геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова НАН України та Національного гірничого університету за спеціальностями «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та «Охорона праці».

Публікації

Усього опубліковано 197 наукових праць, у тому числі 11 монографій, отримано 27 авторських свідоцтв та патентів, 1 наукове відкриття. Опубліковано за кордоном 12 наукових статей у фахових виданнях та зроблені доповіді на конференціях, симпозіумах, форумах та конгресах.

Основні публікації за останні роки

1. Перепелиця В.Г. та ін. «Системи гірничодобувних технологій». – Навчальний посібник. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 297 с.

2. Булат А.Ф., Звягильский Е.Л., Лукинов В.В., Перепелица В.Г., Пимоненко Л.И., Шевелев Г.А. Углепородный массив Донбасса как гетерогенная среда. – Монографія. – К.: Наукова думка, 2008. – 410 с.

3. Шевелев Г.А., Перепелица В.Г. Фильтрация газа в шахтах. – Монография. – К.: Наукова думка, 2010. – 340 с.

4. Перепелиця В.Г., Яланський А.О., Паламарчук Т.А. Апаратурні та методичні розробки застосування методів радіаційного випромінювання для контролю зміни стану масиву при вуглевидобуванні // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2007. – Вып. 73. – С. 124-131.

5. Перепелица В.Г., Тынына С.В., Клюев Э.С. О возможности применения тепловых насосов для нормализации температурных параметров шахтной атмосферы в процессе разработки месторождений на больших глубинах // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 81. – С. 113-119.

6. Шевелев Г.А., Перепелица В.Г. Особенности фильтрационных процес сов в углепородном массиве // Уголь Украины. – 2008. – №6. – С. 37-40.

7. Перепелица В.Г., Шматовский Л.Д., Коломиец А.Н., Кратковский И.Л., Замковой Р.А. Результаты оптического моделирования процесса локального гидроразрыва (ЛГР) стенок скважины и последующего заполнения трещин сыпучим газопроводящим материалом // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2008. – Вып. 74. – С. 198-210.