Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Відомості про кафедру

Відомості про кафедру

З 1994 року і по теперішній час кафедрою завідує Бондаренко Володимир Ілліч - професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки й техніки України, дійсний член Академії інженерних наук України, автор двох наукових відкриттів.

Загальний склад кафедри становить 54 чоловік, включаючи наукових співробітників і допоміжний персонал. Серед них відомі в науці та педагогіці професори: В.І. Бондаренко, В.І. Бузило, С.Ф. Власов, І.А. Ковалевська, О.М. Кузьменко, Г.С. Піньковський, Г.А. Симанович, М.М. Табаченко; доценти: О.Б. Владико, О.А. Гайдай, Ю.І. Демченко, Р.О. Дичковський, М.М. Кононенко, О.Г. Кошка, В.Ю. Медяник, М.П. Овчинніков, В.М. Почепов, М.К. Руденко, В.В. Руських, С.В. Саллі, В.П. Сердюк, О.А. Сідєльников, В.І. Сулаєв, В.С. Фальштинський, В.В. Фомичов, В.В. Харченко, О.Є. Хоменко, А.В. Яворський; старший викладач В.І. Доценко; асистенти: О.А. Долгий, В.В. Лапко, Д.В. Мальцев, О.Р. Мамайкін, В.П. Расстріга.За сумісництвом працюють відомі професори – діячі вугільної промисловості і науки Ю.Б. Грядущий і М.О. Ілляшов.

Багато співробітників кафедри займають ключові посади в університеті і за його межами, а саме: В.І. Бузило – декан гірничого факультету; В.І. Сулаєв - директор Інституту заочно-дистанційної освіти НГУ; О.А. Гайдай і В.П. Сердюк – заступники директора Інституту заочно-дистанційної освіти НГУ; О.М. Кузьменко – заступник першого проректора НГУ, голова Науково-методичної ради університету, заступник директора, керівник навчального компонента Науково-освітнього центру "Стійкість геомеханічних систем: процеси, явища, ризики"; Р.О. Дичковський – заступник проректора з наукової роботи НГУ, директор Центру Українсько-Польського співробітництва; О.Г. Кошка – завідувач аспірантури і докторантури НГУ; С.Ф. Власов – голова Ради по роботі з молодими вченими в Придніпровському науковому центрі НАН України; В.І. Бондаренко – голова секції "Гірничі науки" Придніпровського наукового центру НАН України, голова Науково-методичної ради за галуззю знань 0503 «Розробка родовищ корисних копалин підкомісії з гірництва 6.050301»; С.В. Саллі – вчений секретар секції «Гірничі науки» Придніпровського наукового центру НАН України;  В.Ю. Медяник –  вчений секретар секції методичної комісії з напряму "Гірництво", вчений секретар Науково-методичної ради за галуззю знань 0503 "Розробка родовищ корисних копалин підкомісії з гірництва 6.050301", НМК секції "Видобування корисних копалин", дійсний член комісії з акредитації навчальних закладів України, вчений секретар наукового міжкафедрального семінару зі слухання кандидатських та докторських дисертацій Вченої ради Д 08.080.03; О.Р. Мамайкін  – відповідальний секретар Приймальної комісії НГУ.

За роки своєї діяльності кафедра ПРР підготувала більш 20 тисяч гірничих інженерів. Випускники кафедри працюють керівниками підприємств гірничодобувної і вугільної промисловості України, країн ближнього і далекого зарубіжжя; очолюють науково-дослідні, галузеві й академічні інститути; готують кадри у вищих навчальних закладах для гірничодобувної та іншої галузей промисловості.

На кафедрі навчаються аспіранти і докторанти. За останні п’ять років через науковий семінар кафедри і спеціалізовану Вчену раду Д 08.080.03 були захищені 5 докторських і 26 кандидатських дисертацій.

Весь професорсько-викладацький склад кафедри продовжує працювати за тими напрямками, які були закладені видатними вченими – основоположниками наукових шкіл: О.М. Терпигорєвим, Л.Д. Шевяковим, І.С. Новосільцевим, М.М. Протодьяконовим, В.Н. Гуськовим, А.М. Цейтліним, М.Г. Новожиловим, К.І. Татоміром, Я.Е. Некрасовським, Б.С. Локшиним, М.А. Стариковим, В.В. Куліковим, І.А. Кіяшком, С.Г. Борисенком, А.І. Зільберманом, В.С. Рахутіним, О.В. Колоколовим, О.В. Савостьяновим.

На кафедрі навчаються студенти з напрямку 0503 «Гірництво» спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин». Форма навчання: очна, заочна та екстернатна. Заняття зі студентами проводяться в предметних аудиторіях ім. О.М. Терпигорєва, ім. М.М. Протодьяконова, ім. С.Г. Борисенка, ім. Я.Е. Некрасовського, ім. О.В. Колоколова, обладнаних сучасними засобами навчання, включаючи мультимедійний супровід. Лабораторні роботи, курсове й дипломне проектування виконуються в спеціально обладнаних наукових лабораторіях і сучасних комп'ютерних класах.

До складу кафедри входять Науково-дослідний центр та лабораторія спеціальних способів закріплення гірських порід.

Кафедра має широкі міжнародні зв'язки з науково-дослідними й академічними інститутами та університетами Росії, Польщі, Німеччини, Канади, США, Японії, Алжиру, Афганістану і Китаю. Виконуються спільні наукові розробки, проводяться студентські конференції та олімпіади, наукові конференції та симпозіуми з проблем гірництва, проводиться обмін студентами й аспірантами.