Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ВЛАСОВ Сергій Федорович

ВЛАСОВ Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1992 року. Після закінчення аспірантури працював на посадах молодшого і старшого наукових співробітників, асистента, доцента, а з 2000 року – професора кафедри. З 1998 року і по теперішній час керує лабораторією «Спеціальних способів закріплення порід». Власов С.Ф. читає лекції для студентів третього й четвертого курсів з основних дисциплін: «Механіка гірських порід» і «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин». Основна увага на лекціях приділяється активним методам навчання. З цією метою застосовуються спеціально розроблені конспекти лекції у вигляді робочого зошита, ЗD-фільми і тести. Все це дозволяє підвищити ефективність досліджуваного матеріалу та здобувати навички, які необхідні для гірничого інженера. З 2009 року Власов С.Ф. почав проводити заняття для аспірантів НГУ «Кандидатська дисертація: вимоги до змісту, оформлення, мови та стилю». Професор Власов С.Ф. керує магістратурою та аспірантурою. Під його керівництвом захищено 3 магістерські роботи і 5 кандидатських дисертацій. Наприкінці 2009 р. його учень – асистент кафедри ПРР Сідєльников О.А. підготував і доповів на семінарі кафедри кандидатську дисертацію.

Сергій Федорович плідно працює зі студентами. За результатами досліджень студенти готовлять доповіді й беруть участь у наукових студентських конференціях. Так, його вихованець, студент групи ГІ-05-2 Теодорович В.В. був нагороджений грамотою за II місце у II етапі Всеукраїнської олімпіади 2008/2009 навчального року з напряму «Гірництво» за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин, секція «Підземна розробка рудних родовищ» (м. Кривій Ріг).

С.Ф. Власов бере активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів не тільки Національного гірничого університету, але й ВНЗ Дніпропетровської області. Він очолює раду молодих вчених Дніпропетровської області, і з 2009 р. – раду по роботі з молодими вченими в Придніпровському науковому центрі НАН України, що поєднує Дніпропетровську, Запорізьку і Кіровоградську області.

У 2007 р. проф. Власов С.Ф. був нагороджений знаком «Петра Могили» Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою й іменним годинником від голови Дніпропетровської обласної ради Ю.Г. Вілкула.

Власов С.Ф. є членом двох спеціалізованих Вчених рад Д.08.080.03 і Д.08.080.04 із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Тільки за останні чотири роки підготовлено 10 рецензій на автореферати з кандидатських і докторських дисертацій.

Основна наукова діяльність зосереджена на трьох напрямках:

– розробка способів і засобів підвищення стійкості слабких дисперсних порід;

– розробка інформаційної технології прогнозу впливу функціонування і закриття шахт на рівень еколого-економічних ризиків;

– підвищення ефективності видобутку вугілля з урахуванням геомеханіки гірського масиву.

Публікації

Усього опубліковано 105 наукових праць, у тому числі 2 монографії, отримано 10 патентів на винаходи. Прийнято участь із доповідями на 16 конференціях, симпозіумах і форумах.

Основні публікації за останні роки

1. Власов С.Ф., Тимченко С.Е., Рябичев В.Д. Интенсификация процессов струйного закрепления пород при магнитной обработке цементных растворов. – Луганск: Янтарь, 2005. – 125 с.

2. Власов С.Ф., Зоценко М.Л., Гуржий А.О. Напружено-деформований стан системи «хвостосховище-основа» // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №1. – С. 35-40.

3. Власов С.Ф., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Власова Т.С. Оценка эколого-экономических рисков при подработке земной поверхности горными работами // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6. – С. 41-44.

4. Результати моделювання НДС системи «хвостосховище-основа» при розширенні-спорудженні подвійних карт // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6. – С. 44-53.

5. Власов С.Ф., Тимченко С.Е., Теодорович В.В. Определение толщины зоны чистого цемента в закрепленных элементах, полученных в результате использования струйной технологии // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №3. – С. 32-35.

6. Власов С.Ф., Сидельников А.А. Обоснование параметров объемного моделирования массива горных пород вокруг очистной и подготовительных выработок // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 139-149.

7. Власов С.Ф. Основные результаты научного направления по струйному закреплению дисперсных пород // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №3. – С. 86-91.

8. Власов С.Ф., Сидельников А.А. Исследование механизма обрушения пород кровли на объемной модели слоистого трансверсально-изотропного массива при подвигании очистного забоя. Науковий вісник НГУ, №2, 2010.

9. Власов С.Ф., Сидельников А.А. Объемное моделирование деформированного состояния трансверсально-изотропного массива горных пород вокруг очистной выработки. Проблемы недропользования //Сб. науч. тр., Санкт-Петербург, 2010.